Договір Оферти
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
Служба таксі «Слон Таксі» (далі — СT), за текстом Договору — «СТОРОНА 1», належним чином зареєстрована відповідно до чинного законодавства України як суб’єкт господарювання, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, з одного боку, і будь-яка фізична особа, яка надалі іменується — «СТОРОНА 2», яка приймає (акцептує) цей Договір про надання інформаційних послуг (далі — Договір) з іншого боку, разом іменовані — «СТОРОНИ», уклали цей Договір про таке:
ПРЕАМБУЛА
Надана у цьому документі інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій особі укласти договір про надання інформаційних послуг. Зазначений Договір є публічним.
Договір встановлює загальні умови, порядок та правила, відповідно до яких СТОРОНА 2 отримує інформаційні послуги у вигляді доступу до інформації про замовлення клієнтів, які містяться на електронному ресурсі СТОРОНИ 1.
СТОРОНА 2 приймає умови Договору у повному обсязі, без будь-яких обмежень, застережень та винятків з моменту його акцепту. Внесення змін до цього Договіру не передбачає розірвання або відмови сторін від використання послуг, що надаються Стороною 1.
Укладаючи Договір, СТОРОНА 2 підтверджує, що цілком і повністю ознайомлена та згодна з його умовами.
1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Послуги — інформаційні послуги щодо надання доступу до електронного ресурсу СТОРОНИ 1, на якому розміщено замовлення клієнтів.
1.2. Клієнт – будь-яка особа, яка надала згоду (дала доручення) на розміщення свого замовлення на електронному ресурсі СТОРОНИ 1.
1.3. Замовлення — заявка (доручення) від клієнта на надання послуг з перевезення товарів, пасажирів, багажу та вантажів, що розміщується СТОРОНОЮ 1 на електронному ресурсі для виконання СТОРОНОЮ 2. Замовлення від клієнта приймається таким чином: через засоби мобільного зв’язку, через веб-сторінку Інтернет, через мобільний додаток.
1.4. Автоматизована інформаційна система обслуговування – це взаємопов’язана сукупність даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартних процедур, призначених для збору, обробки, розподілу, зберігання, надання інформації про замовлення послуг з перевезення товарів, пасажирів, багажу та вантажів, що надійшли СТОРОНІ 1 від клієнтів .
1.5. СТОРОНА 1 — СТ «СлонТаксі», що забезпечує надання СТОРОНІ 2 послуг відповідно до цього Договору.
1.6. СТОРОНА 2 — фізична особа, яка за допомогою мобільного додатка або радіоканалу користується інформаційними послугами СТОРОНИ 1. СТОРОНА 2 несе всі ризики, пов’язані з використанням отриманих інформаційних послуг будь-якою особою, яка не мала повноважень.
1.7. Публічна оферта — пропозиція СТОРОНИ 1, викладена на веб-сайті, адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти цей договір на певних умовах.
1.8. Сайт СТОРОНИ 1 – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: https://taxi-slon.com.ua
1.9. Мобільний додаток — це програма для мобільних пристроїв на системі Android, та
iOS
доступ до якої надається СТОРОНІЙ 1 СТОРОНІ 2 для використання тимчасово (протягом терміну дії цього Договору), як інструмент надання СТОРІН 2 послуг клієнтам.
1.10. Акцепт – повне, безумовне та беззаперечне прийняття СТОРОНОЮ 2 умов Публічної оферти. Акцепт здійснюється шляхом проведення СТОРОНОЮ 2 платежу в рахунок оплати за Послуги, заповненням анкети для співпраці на веб-сайті СТОРОНИ 1 або проходженням реєстрації в мобільному додатку.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. За цим договором СТОРОНА 1 розміщує інформацію про замовлення клієнтів на своєму електронному ресурсі та надає доступ до цієї інформації СТОРОНІ 2, а СТОРОНА 2 на свій розсуд вирішує питання прийняття або неприйняття замовлення клієнта до виконання та сплачує СТОРОНІ 1 плату за надання доступу до електронного ресурсу.
2.2. Послуги за цим Договором не є послугами зв’язку. Для здійснення передачі даних та інформації в рамках цього Договору Сторони власним коштом залучають третіх осіб, які надають послуги зв’язку.
2.4. Повним та беззастережним акцептом даної публічної оферти відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України є факт здійснення СТОРОНОЮ 2 платежу в рахунок оплати за Послуги, заповнення анкети для співробітництва на веб-сайті СТОРОНИ 1 або проходження реєстрації у мобільному додатку.
2.5. Момент акцепту публічної оферти, визначений п.2.4. Договору вважається моментом укладання договору. Договір, укладений за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну силу відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, підписаному сторонами.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Обов’язки СТОРОНИ 2:
– своєчасно та в повному обсязі виконувати всі прийняті ним від клієнта замовлення;
– Проводити технічне обслуговування ТЗ;
– дотримуватись правил перевезень, визначених законодавством України;
– оформити всі необхідні дозвільні документи, визначені законодавством України щодо надання послуг перевезень автотранспортом;
– не передавати ні права, ні можливості доступу до інформації, яка надається третім особам;
– своєчасно та в повному обсязі оплачувати інформаційні послуги СТОРОНІ 1;
– надавати СТОРОНІ 1 необхідну інформацію, пов’язану з виконанням умов цього Договору;
– у разі відмови без поважних причин від виконання прийнятого від клієнта замовлення СТОРОНА 2 зобов’язана своєчасно повідомити СТОРОНУ 1. В іншому випадку, договір може бути розірваний в односторонньому порядку.
– СТОРОНА 2 повинна дотримуватись наступних стандартів співробітництва:
• Технічно справний та чистий автомобіль;
• Ціле лакофарбове покриття;
• Відсутність корозії;
• Наявність від 4-х дверей у автомобілі;
• Охайний вид водія;
• Відсутність сторонніх запахів у авто;
• Нейтральна музична програма;
• Знання основних автомобільних розв’язок міста;
• Дотримання правил дорожнього руху;
• Толерантне та ввічливе спілкування з клієнтами
• Наявність розмінних засобів;
• Наявність коштів на мобільному телефоні для зв’язку з представником СТОРОНИ 1,
• У разі виявлення загублених клієнтом речей, повідомити СТОРОНУ 1;
Забороняється:
• Самостійно змінювати чи підвищувати вартість послуг;
• Прохати клієнта скасувати замовлення;
• Контактувати із клієнтом після виконання замовлення;
• Використовувати нецензурну лексику у присутності клієнта;
• Приймати нове замовлення, не виконавши попереднього;
• Приїзджати на замовлення зі сторонніми або підбирати попутників.
3.2. Права СТОРОНИ 2:
3.2.1. користуватися інформацією, наданою СТОРОНОЮ 1;
3.2.2. одержувати від СТОРОНИ 1 необхідні роз’яснення, пов’язані з виконанням своїх зобов’язань за цим Договором.
3.2.3. СТОРОНА 2 може відмовитися від підтвердженого ним замовлення у разі:
• неадекватної чи агресивної поведінки клієнта;
• гостро вираженого алкогольного чи наркотичного сп’яніння клієнта;
• прохання перевозити небезпечний або неформатний вантаж, який може завдати шкоди авто або не поміститися у багажному відділенні;
• якщо кількість клієнтів, обсяг товару чи вантажу перевищує передбачені технічні характеристики автомобіля;
• прохання клієнта про перевезення тварин, без попередньої вказівки цієї обставини у заявці.
3.3. Обов’язки СТОРОНИ 1:
3.3.1. надати СТОРОНІ 2 доступ до електронного ресурсу з електронного пристрою (мобільний телефон, планшет на Android чи IOS) для реєстрації в мобільному додатку або доступу до радіоканала для отримання інформації за цим Договором.
3.4. Права СТОРОНИ 1:
3.4.1. вимагати дотримання СТОРОНОЮ 2 належного рівня обслуговування клієнтів. І перевіряти дотримання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору;
3.4.2. у разі невиконання або неналежного виконання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору вимагати усунення порушень.
3.4.3. відмовити СТОРОНІ 2 в акцепті цього Договору або розірвати його в односторонньому порядку без попередження у разі недотримання чи порушення СТОРОНОЮ 2 умов пункту 3.1. Договору.
4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Оплата послуг за цим Договором здійснюється шляхом оплати СТОРОНОЇ 2 абонентської плати у безготівковому вигляді на розрахунковий рахунок СТОРОНИ 1. Розмір абонентської плати СТОРОНА 2 може дізнатися у мобільному додатку. Здійснення СТОРІННОЇ 2 оплати означає згоду із встановленим розміром абонентської плати. Термін оплати за даним Договором – не пізніше 12:00 годин кожного середовища, авансом за наступний тиждень надання послуг. За погодженням із СТОРОНОЮ 1 оплата може здійснюватися СТОРОНОЮ 2 щотижня за фактом наданих послуг.
4.2. СТОРОНА 1 має право залучити до виконання умов цього договору третіх осіб.
4.3. Розмір абонентської плати може бути змінений СТОРОНОЮ 1 в односторонньому порядку. Про зміну розміру оплати, СТОРОНА 2 може дізнатися через мобільний додаток. Здійснення СТОРІННОЮ 2 оплати означає підтвердження її згоди зі зміною розміру абонентської плати.
5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ
5.1. Цей Договір укладено на невизначений термін. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку за дотримання умов п.п. 5.2, 5.3, за взаємною згодою обох сторін, або за рішенням суду за суттєвих неодноразових порушень однієї зі сторін своїх обов’язків.
5.2. СТОРОНА 1 має право в односторонньому порядку розірвати, змінити чи оновити умови цього Договору у будь-який час. Усі зміни в цьому Договорі, нова редакція Договору набирають чинності з моменту їх опублікування на веб-сайті СТОРОНИ 1.
5.3. СТОРОНА 2 при ухваленні рішення про розірвання цього Договору, повинна заздалегідь повідомити СТОРОНУ 1. Повідомлення надсилається СТОРОНОЮ 2 на електронну пошту, вказану на веб-сайті СТОРОНИ 1, за 30 (тридцять) днів до дати розірвання Договору.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, положень чи умов цього Договору СТОРОНИ несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. У випадку, якщо СТОРОНА 2 порушує свої зобов’язання щодо здійснення будь-яких платежів за Договором, СТОРОНА 1 має право вимагати від СТОРОНИ 2, а остання зобов’язується протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання від СТОРОНИ 1 вимоги про оплату, виплатити на користь СТОРОНИ 1 пеню у десятикратному розмірі несплаченого чи сплаченого частково грошового зобов’язання. Вимога надсилається СТОРОНОЮ 1 через мобільний додаток або шляхом надсилання SMS-повідомлень.
6.3. Якщо СТОРОНА 2 порушує свої зобов’язання щодо здійснення платежів за Договором, СТОРОНА 1 має право без попередження припинити надання послуг за цим Договором.
6.4. Припинення надання послуг СТОРОНОЮ 1 з причин, зазначених у п. 6.3. Договору, що не звільняє СТОРОНУ 2 від виконання зобов’язань щодо оплати наданих послуг, за якими виник борг, а також оплати пені СТОРОНІ 1.
6.5. У разі припинення надання послуг відповідно до п. 6.3., 6.4. цього Договору, для відновлення надання послуг, СТОРОНА 2 повинна сплатити винагороду та пеню СТОРОНІ 1 у повному обсязі. У разі небажання СТОРОНИ 2 відновити надання послуг протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту припинення надання послуг СТОРОНА 1 має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.
6.6. Якщо СТОРОНА 2 завищує вартість Замовлення, СТОРОНА 1 має право стягнути зі СТОРОНИ 2 штраф у десятикратному розмірі завищення вартості Замовлення, але не менше ніж 300 гривень.
6.7. Усі скарги та претензії, що надходять від клієнта на якість наданих СТОРОНОЮ 2 послуг, обов’язково приймаються та розглядаються сторонами. Саме на СТОРОНУ 2 покладається відповідальність за неякісно надану послугу клієнту відповідно до норм чинного законодавства України.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання спричинене настанням обставин форс-мажору.
7.2. До форс-мажорних обставин, зокрема, але, не обмежуючись лише цим, належать: (1) пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зрушення, епідемія та інші природні явища та стихійні лиха; (2) також військові дії, страйки, зброї в роботі платіжних систем, прийняття органом державної влади або місцевого самоврядування рішення, яке унеможливило належне виконання цього Договору тощо.
8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
8.1. СТОРОНА 2 приймаючи умови цього Договору, дає свою згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.10 № 2297-VI (далі — «Закон») на обробку СТОРОНОЮ 1 його персональних даних та підтверджує, що даючи таку згоду , він діє за своєю волею та у своїх інтересах.
Згода поширюється на персональні дані, надані СТОРОНОЮ 2 під час заповнення реєстраційної форми та свого профілю.
Згода на обробку персональних даних надається СТОРОНОЮ 2 з метою виконання цього Договору для здійснення будь-яких дій щодо персональних даних, включаючи, але, не обмежуючись: збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміна), використання, розповсюдження ( у тому числі шляхом реалізації або передачі), транскордонної передачі, знеособлення, блокування, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій із персональними даними відповідно до чинного законодавства.
8.2. Обробка персональних даних здійснюється СТОРОНОЮ 1 такими способами: обробка персональних даних з використанням засобів автоматизації. При обробці персональних даних СТОРОНА 1 не обмежена застосування способів їх обробки.
8.3. Персональні дані, надані СТОРОНОЮ 2, будуть доступні співробітникам СТОРОНИ 1. СТОРОНА1 не продає або не передає, не розголошує персональні дані третім особам без попередньої згоди СТОРОНИ 2.
8.4. Дозвіл СТОРОНИ 2 на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору та протягом року після його закінчення. Також укладанням цього Договору СТОРОНА 2 підтверджує, що обсяг прав СТОРОНИ 1 як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» їй відомий та зрозумілий.
9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Договір знаходиться у вільному доступі на сайті СТОРОНИ 1 за адресою https://taxi-slon.com.ua. Договір набирає чинності Стороною 1 з моменту її опублікування на веб-сайті СТОРОНИ 1, для СТОРОНИ 2 – з моменту його акцепту.
9.2. Договір може бути укладений з будь-якою фізичною особою, яка досягла повноліття і має повну дієздатність і правоздатність.
9.3. Місцем укладання цього Договору визнається місцезнаходження СТОРОНИ 1.
9.4. У випадках, що не передбачені цим Договором, СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.
9.5. Будь-які суперечки та розбіжності, що виникають із або у зв’язку з цим Договором або його укладанням, виконанням або припиненням, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо Сторони не можуть врегулювати суперечку шляхом переговорів протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після того, як одна із сторін письмово повідомила іншу Сторону про виникнення такої суперечки або розбіжності, тоді суперечка вирішується у судовому порядку за встановленою законодавством України
9.6. Цей Договір не встановлює жодних інших правовідносин (у тому числі трудових відносин) між СТОРОНОЮ 1 та СТОРОНОЮ 2, крім тих, що передбачені цим Договором.
9.7. Якщо будь-яке положення або умова цього Договору буде визнано Судом недійсним, всі інші положення та умови залишаються дійсними.
9.8. База даних, що формується внаслідок надання послуг СТОРОНОЮ 1, є виключною власністю СТОРОНИ 1, та СТОРОНА 2 не має на неї жодних прав чи повноважень, у тому числі щодо реєстрації бази даних відповідно до чинного законодавства України.
9.9. Цей Договір укладається на невизначений термін і може бути розірваний будь-якою із сторін в односторонньому порядку на умовах, передбачених цим Договором.
9.10. У разі якщо протягом 1 (одного) місяця з моменту останньої оплати послуг СТОРОНА 2 не здійснила більше оплати, цей Договір вважається таким, що втратив свою силу.
9.11. Про зміну реквізитів, номерів телефонів СТОРОНА обов’язково повідомляє іншу СТОРОНУ за Договором.